Vidaus darbo tvarkos taisyklės

 

                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                             VšĮ Tytuvėnų PSPC

                                                                                              Direktorės Vidos Pikutienės

                                                                                             2022-11-16 d. įsakymu Nr. V-69

 

VšĮ TYTUVĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS  DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS 

1.1.  Viešoji įstaiga TYTUVĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS (toliau tekste “įstaiga”) įsteigta 2001 metais ir įregistruota Kelmės rajono savivaldybėje, registro Nr. VŠ 2001-07, įstaigos kodas 162770980, įstaigos adresas: J. Basanavičiaus 6, Tytuvėnai, Kelmės rajono savivaldybė.

1.2.  Įstaiga užsiima veikla, kuri nurodyta įstaigos įstatuose ir licencijoje Nr.2205;

1.3.  Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau tekste “taisyklės”) reglamentuoja VšĮ Tytuvėnų PSPC  darbo tvarką;

1.4.  Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartys, pareiginės instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos ir kiti sveikatos centro norminiai ir lokaliniai dokumentai patvirtinti direktoriaus įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu;

 1.5.  Įstaigos administracija, sutarusi priimti darbuotoją į darbą, privalo su juo sudaryti darbo sutartį, supažindinti su jo darbo ir darbo apmokėjimo sąlygomis, išaiškinti jo teises ir pareigas bei supažindinti su šiomis darbo tvarkos taisyklėmis pasirašytinai. Be to privalo pravesti darbų saugos įvadinį instruktavimą ir instruktavimus darbo vietoje ir gaisrinės saugos instruktavimus pasirašant nustatytos formos žurnaluose. Taip pat supažindinti pasirašytinai su Tytuvėnų PSPC patvirtintais įsakymais dėl darbų organizavimo ir kitais galiojančiais lokaliniais ir norminiais dokumentais.

1.6.  Šios taisyklės arba atskiri jų punktai gali būti keičiami arba papildomi.

1.7.  Visas VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro personalas privalo griežtai laikytis vidaus tvarkos taisyklių ir vykdyti jų reikalavimus.

II. DARBO LAIKAS

2.1.  VšĮ  TYTUVĖNU PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI taikomos šios darbo laiko normavimo formos:

2.2.  Darbuotojams nustatyta 5  darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis.

2.3.  VšĮ Tytuvėnų PSPC administracijos darbo pradžia pirmadieniai – penktadieniais nuo 800 val. iki 1630 val. Pietų pertrauka nuo 1200 val.  iki 1230 val.

2.4.  Ambulatorijos darbo pradžia pirmadieniais – penktadieniais nuo 730 val. iki 1700 val.

2.5.  Slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos, paslaugas gali teikti savaitgaliais ir švenčių dienomis, pagal atskirą direktorės įsakymą

2.6.  Medicinos statistikos kabinetas (sveikatos statistikė) dirba 20 val. per savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 800 val. iki 1200 val.

2.7.  Šeimos gydytojų kabinetų ar specialistų darbo valandos nurodomos pacientams matomoje vietoje (ant darbo kabinetų durų).

2.8.  Ūkinė dalis dirba 40 val. per savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 800 iki 1700 val. Pietų pertrauka nuo 1200 iki 1300 val.

2.9.  Darbo grafikai sudaromi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo ir skelbiami viešai. Darbo grafikuose fiksuojamas pietų pertraukos laikas;

2.10.  Direktorius, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne ilgiau kaip 3 darbo dienom bei remiantis  LR Darbo kodekso 184 straipsnio („nemokamos atostogos“) reikalavimais;

2.11.  Lietuvos Respublikos Atostogų įstatymo nustatyta tvarka visiems darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį . Einamais metais nuo sausio 02 d. iki kovo 01 d. dvišaliu susitarimu – suderinimu sudaromas atostogų grafikas ir jis tvirtinamas Vš Į Tytuvėnų PSPC direktoriaus įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu ar parašu. Atostogų grafiką sudaro personalo kadrų inspektorė. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (liga, artimųjų mirties atvejis, pravaikštos ir pan.) rašomas rašytinis prašymas direktoriaus vardu dėl atostogų suteikimo kitu laiku.

2.12.  Darbuotojo rašytiniu prašymu pageidavimu gali būti nustatyta ne visa darbo diena ar ne visa darbo savaitė;                       

III.PACIENTŲ KREIPIMOSI Į GYDYMO ĮSTAIGA TVARKA

3.1.  Pacientai, apdrausti ar savarankiškai apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat drausti valstybės lėšomis ir prisirašę Poliklinikoje, visas pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas gauna Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2.  Jeigu pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, nėra draustas valstybės lėšomis ar nėra prisirašęs Poliklinikoje, už jam suteiktas paslaugas (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą) privalo mokėti pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus bazinius paslaugų įkainius.

3.3.  Pacientas, prisirašydamas Poliklinikoje, pasirenka šeimos gydytoją.

3.4. Pacientas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų be siuntimo gali kreiptis į šeimos gydytoją ir gydytoją odontologą,

3.5.  Pacientų registracijos tvarka:

3.5.1.išankstinė registracija telefonu  nuo 730  iki 1700  val. kiekvieną darbo dieną. Registratūros tel. (8 427) 56274;

3.5.2.  išankstinė registracija registratūroje kiekvieną darbo  dieną nuo 730 val. iki 1700 val.;

3.5.3.  registracija internetu:  internetinėje svetainėje:  www.esveikata.lt.

3.5.4.  gydytojų iškvietimai į namus registruojami nuo 730 val. iki 1600 val. tel. (8 427) 5 6274.

3.5.5.  Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, kontaktinio telefono numerį.

3.5.6.  Visi besikreipiantys į Polikliniką dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vaikai iki 16 metų amžiaus – gimimo liudijimą), išskyrus atvejus, kai bus teikiama būtinoji medicinos pagalba. Asmenys iki 16 metų amžiaus privalo būti lydimi atstovo.

3.6.  Būtinoji medicinos pagalba visiems pacientams teikiama nemokamai. Būtinosios pagalbos atvejų sąrašas patvirtintas LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo”.

3.7.  Jei pacientas negali į priėmimą atvykti nustatytu laiku, jis privalo kuo anksčiau apie tai pranešti paskambindamas telefonu ar asmeniškai atvykdamas į registratūrą ir susitarti dėl kito priėmimo laiko.

3.8.  Išankstinės registracijos atveju paciento Ambulatorinė asmens sveikatos istorija (F 025/a) ar Vaiko sveikatos raidos istorija (F 025-112/a) nurodytam laikui turi būti pristatyta į gydytojo kabinetą. Registratūroje paruoštus paciento dokumentus į gydytojo kabinetą pristato, o prireikus juos perneša iš vieno kabineto į kitą medicinos darbuotojai, o su jų leidimu – ir pacientas. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, Ambulatorines asmens sveikatos istorijas (F 025/a) ir Vaiko sveikatos raidos istorijas (F 025-112/a) medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą.

IV. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

4.1.  Teisę į nemokamas paslaugas turi asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, atvykę iš ES šalių, turintys E formos pažymą.

4.2.  Nemokamų paslaugų teikimo įstaigoje esminės sąlygos:

4.2.2.  Paciento teisė pasirinkti bet kurią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją dėl nemokamų paslaugų suteikimo.

4.2.3.  Būtinoji med. pagalba teikiama nemokamai visiems gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomu sveikatos draudimu ir į jo gyvenamą vietą, prisirašymą prie gydymo įstaigos. Užsienio piliečiams, asmenims be pilietybės, neapdraustiems sveikatos draudimu, įstaiga teikia tik būtinąją med.pagalbą Vyriausybės nustatyta tvarka, jei kitaip nenustato LR tarptautinės sutartys.

4.3.  Pacientui apsilankius įstaigoje ar jį lankant namuose, gydytojas teikia šias nemokamas paslaugas, numatytas LR SAM įsakymais:

- surenka anamnezę,

- apžiūri ligonį, ir nustato preliminarinę diagnozę;

- paskiria tyrimus ( kraujo, šlapimo, EKG, gliukzės kiekį kraujyje, plaučių Ro“ gr., išskyrus prof.patikrinimo metu ).

- nustato klinikinę diagnozę;

- skiria ir kontroliuoja gydymą;

- pataria, sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos klausimais bei atlieka sveikatos profilaktinius patikrinimus;

- išrašomi vaistai;

- tvarkoma medicininė dokumentacija;

- paskiria imunizacijos paslaugos ( pagal SAM patvirtintą skiepų kalendorių );

- nukreipia pagal indikacija specialistų k-jai.

V. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

5.1.  Įstaigoje aptarnaujami visi pacientai nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

5.2.  Pacientas turi teisę gauti kokybiškas ir kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas teikiamas įstaigoje, kurių rodiklių ir turinio reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

5.3.  Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.

5.4.  Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Poliklinikoje teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas, mokamų paslaugų kainas ir galimybę jomis pasinaudoti.

5.5.  Pacientas, jeigu yra indikacijos, turi teisę gauti siuntimą konsultacijai iš šeimos gydytojo ir kitų pirminio lygio paslaugas teikiančių specialistų pas gydytojus specialistus ir stacionariniam gydymui.

5.6.  Pacientas turi teisę pasirinkti (vaikams iki 16 m. ir neveiksniems asmenims parenka tėvai arba globėjai) šeimos gydytoją. Paciento pasirinkimas įforminamas prašymu registruotis pas pasirinktą gydytoją taip, kaip numato teisės aktai. Pacientas, norėdamas pakeisti šeimos gydytoją registratūroje turi užpildyti prašymą gydytis pas kitą gydytoją.

5.7.  Pacientas turi teisę būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas, kvalifikaciją.

5.8.  Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų duomenis, gydymo metodus ir ligos bei gydymo prognozę.

5.9.  Pacientas turi teisę atsisakyti jam skirto tyrimo ar gydymo. Apie tai atžymima paciento asmens sveikatos istorijoje patvirtinant paciento parašu.

5.10.  Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žala, jos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

5.11.  Pacientas privalo rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų, globotinių sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, nepiktnaudžiauti jomis, bendradarbiauti su Poliklinikos specialistais ir kitais darbuotojais.

5.12.  Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti medicinos personalui informacijos ir pagalbos, kuri pagrįstai yra reikalinga, norint suteikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

5.13.  Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo.

5.14.  Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Poliklinikos darbuotojais ir kitais pacientais, nepažeisti jų garbės ir orumo.

5.15.  Poliklinikoje pacientas turi laikytis viešosios tvarkos, nekelti triukšmo, nešiukšlinti, tausoti įstaigos turtą, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, nerūkyti Poliklinikos patalpose ir teritorijoje. Draudžiama Poliklinikos teritorijoje turėti šaltąjį ar šaunamąjį ginklą.

5.16.  Pacientas apie pasikeitusį adresą ir kitus kontaktinius duomenis turi informuoti registratūros darbuotoją.

5.17.  Pacientas privalo laiku sumokėti už jam suteiktas mokamas paslaugas.

5.18.  Pacientas gydančiam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan.

5.19.  Pacientams  draudžiama savavališkai lankytis Poliklinikos tarnybinėse patalpose.

5.20.  Pacientai privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytoją tvarkos.

5.21.  Pacientas (jo atstovas) savo sutikimą ar atsisakymą į informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas patvirtina pasirašytinai Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (F 025/a) ar Vaiko sveikatos raidos istorijoje (F 025-112/a).

5.22.  Už savo veiksmais Poliklinikai ar jos darbuotojams padarytą žalą pacientas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.23.  Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Pacientas, manydamas, kad pažeistos jo, kaip paciento teisės, turi teisę pateikti skundą raštu įstaigos vadovui. Direktorius arba jo pareigas tuo metu einantis asmuo per protingai įmanomai trumpą laiką, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) apie išaiškintus nagrinėjimo rezultatus.

6.2.  Nepatenkintas nurodytu nagrinėjimo ir jo išaiškintais rezultatais, pacientas (jo atstovas) turi teisę kreiptis į teismą arba į kitas Valstybines institucijas, kurios pagal sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.

6.3.  Pacientų skundai (prašymai) gali būti pateikiami Poliklinikos administracijai ir žodžiu. Žodiniai skundai (prašymai) priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti tuoj pat, nepažeidžiant pareiškėjo ir įstaigos interesų. Pareiškėjas, nesutinkantis su žodinio skundo (prašymo) nagrinėjimo rezultatais, savo skundą (prašymą) pateikia raštu.

6.4.  Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami.

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

7.1.  Asmens sveikatos paslaptį sudaro asmens sveikatos duomenys, nurodyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 4 straipsnio 15 punkte, pradėtas taikyti 2018 m. gegužės 25 d.

7.2.  Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Poliklinikoje teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas, kitus galimus ir gydytojui žinomus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo ar tyrimo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, gydantis gydytojas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Gydytojo ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Poliklinikos vadovas.

7.3.  Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisės gauti informaciją ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

7.4.  Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, šie asmenys, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, taip pat turi teisę lankyti pacientą.“

7.5.  Su nepilnamečio paciento iki 16 metų amžiaus ir nepilnamečio paciento nuo 16 m. amžiaus kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų medicininiais dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjai, rūpintojai, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

7.6.  Informacija apie pacientą telefonu neteikiama.

7.7.  Visa informacija apie paciento  gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

7.8.  Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams jų prašymu tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Jeigu nurodytų asmenų nėra ar nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, konfidenciali informacija gali būti teikimą vienam šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu tiek, kiek būtina paciento interesams apsaugoti.

7.9.  Valstybės institucijos ( toliau – institucijos), norinčios gauti informacijos apie pacientą, Poliklinikai pateikia raštišką prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal atitinkamų institucijų darbą reglamentuojančius teisės aktus, pasirašytą institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens (toliau – Prašymas), arba su sveikatos priežiūros įstaiga sudaro informacijos apie pacientą teikimo sutartį (toliau – Sutartis). Prašyme ir Sutartyje turi būti nurodomas informacijos apie pacientą gavimo teisinis pagrindas, teisėto tvarkymo sąlyga, naudojimo tikslas, prašomos gauti informacijos apie pacientą apimtis ir teikimo būdas.

7.10.  Informacija apie pacientą gali būti suteikta neturint paciento sutikimo:

7.10.1.  sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra ar buvo gydomas, slaugomas pacientas,  atliekama jo sveikatos ekspertizė ar pacientas užsiregistravęs sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

7.10.2.  institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

7.10.3.  Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

7.10.4.  teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba) bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

7.10.5.  Poliklinika turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos arba per Sutartyje nustatytą terminą. Poliklinika informaciją apie paciento buvimą Poliklinikoje ikiteisminio tyrimo įstaigoms, kai šios vykdo dingusių asmenų paiešką, pateikia nedelsiant arba ne vėliau kaip kitą Poliklinikos darbo dieną nuo Prašymo gavimo dienos.

7.11.  Informacija apie pacientą gali būti pateikiama šiais būdais:

7.11.1.   įteikiant institucijos įgaliotam asmeniui, tiesiogiai atvykusiam į sveikatos priežiūros įstaigą ir pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

7.11.2.   siunčiant registruota pašto siunta;

7.11.3.   siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;

7.11.4.   jeigu yra galimybė, siunčiant per sveikatos priežiūros įstaigų integruotas informacines sistemas (į sritį, skirtą autentifikuotiems jos naudotojams);

7.11.5.   elektroniniu paštu – tik tokiais atvejais, kai sveikatos priežiūros įstaiga ir institucija, gaunanti informaciją apie pacientą, naudoja dvipusius šifravimo raktus elektroninio pašto ryšio kodavimui (asimetrinis kodavimas);

7.12.  Informacijos suteikimas visais atvejais turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos bei interesų prioriteto principus.

7.13.  Asmenys, pažeidę šią tvarką ar pateikę neteisingą informaciją, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

VIII. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI ARKITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

8.1.  Asmens sveikatos istorija (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija (F 025/a) ir (ar) Vaiko sveikatos raidos istorija (F 025-112/a)) yra IRP dokumentas ir yra saugomas jos registratūroje ar archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti) ar išnešti iš Poliklinikos.

8.2.  Asmens sveikatos istorijoje (Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (F 025/a) ir (ar) Vaiko sveikatos raidos istorijoje (F 025-112/a)) esanti informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.

8.3.  Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis turi būti padarytos ir išduotos Poliklinikos patvirtintos paciento medicinos dokumentų kopijos, taip pat išduodami diagnozės ir gydymo aprašymai. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įstaigos vadovo įsakymu, nustatoma šios paslaugos kaina.

8.4.  Pacientas turi teisę gauti savo medicinos dokumentų kopijas, padarytas jo lėšomis, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paciento kreipimosi į Polikliniką žodžiu ar raštu.

8.5.  Valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti medicinos dokumentų nuorašus ir kopijas be paciento sutikimo, Poliklinikos personalo specialistė kopijas daro Poliklinikos lėšomis ir pateikia su Poliklinikos vadovo (ar jo įgalioto asmens) pasirašytu lydimuoju raštu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimais.

8.6.  Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingos siunčiant pacientą tirti, konsultuoti ar gydyti į kitą gydymo įstaigą, gydančio gydytojo sprendimu daromos Poliklinikos lėšomis. Poliklinikos lėšomis daromos dokumentų, kurie turi būti asmens sveikatos istorijoje, kopijos.

8.7.  Pacientui persirašius į kitą gydymo įstaigą, jo asmens sveikatos istorija tai gydymo įstaigai išsiunčiama vadovaujantis pastarosios raštišku prašymu. 

IX. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA 

9.1. Paciento gydymo stacionarinėje ar kitoje gydymosi įstaigoje ir specialisto konsultacijos tikslingumą nustato gydantis gydytojas.

9.2. Gydantis gydytojas, siųsdamas pacientą į kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, užpildo (formą Nr.027/a), „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas” ir pateikia ją pacientui arba jo įgaliotam asmeniui ir/arba pateikia į ESPB1.

9.3. Gydantis gydytojas, pacientui išdavęs „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas” (formą Nr.027/a), apie tai įrašo paciento Asmens sveikatos istorijoje.

9.4. Pacientui atsisakius vykti į siunčiamą gydymo įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo  asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina parašu. Už nepilnamečius vaikus pasirašo tėvai ar globėjai. 

X. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

10.1.  Visi darbuotojai turi laikytis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, priimto 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX – 1672, reikalavimų, nuostatų ir principų:

10.1.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bendrųjų reikalavimų;

10.1.2. Profesinės rizikos įvertinimo ir sumažinimo principų;

10.1.3. Nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimo bendrųjų nuostatų;

10.1.4.  Darbo ir poilsio organizavimo, jaunų asmenų, nėščiųjų, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų, neįgaliųjų asmenų darbo reikalavimų nuostatų;

10.1.5.  VšĮ Tytuvėnų PSPC privalo turi turėti:

10.1.5.1.   Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų įvadinį, darbo vietoje, gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalą, darbo tvarkos taisyklių registracijos žurnalą;

10.1.5.2.  Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;

10.1.5.3.  Direktoriaus įsakymus veiklos klausimais;

10.1.5.4.Privalomų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma 047/a) ar asmens medicinines knygeles (Forma 048/a);

10.1.5.5.  Gaisrinės saugos instrukcijas ir  darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą;

10.1.6. Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas saugos ir sveikatos klausimais vykdomas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir direktoriaus įsakymu nustatyta instruktavimų, atestavimų ir mokymų tvarką;

10.1.7.  Darbuotojams taikyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V – 196 “Dėl sutrumpinto darbo laiko trukmės nustatymo atsižvelgiant į darbo aplinkos veiksnius, kriterijus ir tvarką”;

10.1.8. Visi darbuotojai privalo laikytis bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 dienos įsakymu Nr.1-223;

10.1.9. Žinoti darbo vietoje esančių gaisro gesinimo priemonių išdėstymo vietas ir mokėti tomis priemonėmis naudotis;

10.1.10. Kilus gaisrui žinoti pacientų evakuacijos kelius;

10.1.11. Žinoti savo pareigas vykdant evakuaciją;

10.1.12. Vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą;

10.1.13. Darbuotojai privalo vadovautis Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. Nr. 102 nuostatais;

10.1.14. Visi darbuotojai privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, patvirtintų direktoriaus, reikalavimų;

10.1.15. Dirbantiesiems, pažeidusiems darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinių saugos ir įrenginių eksploatavimo taisykles taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą drausminę, materialinę, administracinę ir baudžiamąsias atsakomybes, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir padarinius. 

XI. BENDROSIOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS 

11.1.   teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.

11.2.  Įstaigos patalpose ir jai priklausančioje teritorijoje rūkyti draudžiama.

11.3.  Darbo aplinka ir darbo vietos VšĮ Tytuvėnų PSPC turi atitikti Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.

11.4.  Už nepilnamečių pacientų saugumą Poliklinikoje atsako juos lydintys asmenys.

11.5.  Poliklinikos administracija ir personalas neatsako už netinkamai paliktus pacientų asmeninius daiktus.

              11.6.  Poliklinikos patalpose ir teritorijoje, be atskiro darbdavio leidimo, draudžiama reklamuoti kitas firmas (plakatai, skelbimai, žodinė reklama, pavyzdžiai).

11.7.  Asmenys, norintys filmuoti ar fotografuoti Poliklinikoje ar jos padaliniuose, savo veiklą turi suderinti su įstaigos administracija.

XII. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI 

12.1.  Šios įmonės darbo tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems darbuotojams;

12.2.  Pacientai informuojami apie šias darbo tvarkos taisykles ir tvarką kiek tai susiję su jų buvimu šioje įstaigoje;

12.3.  Visi darbuotojai privalo būti supažindinami su šiomis darbo tvarkos taisyklėmis pasirašytinai;

12.4.  Šios VšĮ Tytuvėnų PSPC darbo tvarkos taisyklės privalo būti skelbiamos viešai įstaigos skelbimų lentose.

   

Mūsų kontaktai

map J. Basanavičiaus g. 6, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.

map Ambulatorija: (8 427) 56274

map Registratūra: (8 656) 69101

map Ligoninė: (8 427) 56276

map info @ tytuvenupspc.lt

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje.