Vidaus darbo tvarkos taisyklės

                                                                                                                   Tvirtinu:
VšĮ Tytuvėnų PSPC
Direktorius Jonas Daujotis

VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vidaus darbo tvarkos taisyklės

1.Bendroji dalis

1.1. Viešoji įstaiga  Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste "įstaiga") įsteigta 2001 metais ir įregistruota Kelmės rajono savivaldybėje, rejestro Nr. VŠ2001-07, įstaigos kodas 162770980, įstaigos adresas: J.Basanavičiaus gatvė Nr. 6 ir Maironio g. 1 , Tytuvėnai , Kelmės rajonas. Įstaiga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, reguliuojančiais sveikatos priežūros įstaigų veiklą, savo įstatais.

1.2.Įstaiga užsiima veikla, kuri nurodyta įstaigos įstatuose ir licencijoje Nr.2205

1.3. Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau tekste "taisyklės") reglamentuoja įstaigos ir jos struktūrinių padalinių, esančių Tytuvėnų PSPC sudėtyje, darbo tvarką.

1.4. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartys, pareiginės instrukcijos, saugos darbe instrukcijos

1.5. Kai asmuo priimamas dirbti įstaigoje, jis supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareigine instrukcija, saugos darbe instrukcijomis ir, jam sutikus,  bei  jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį·, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų, kiek jos apimamos šiuose aktuose.

1.6. Siekiant, kad įstaiga turėtų gerą vardą, joje turi būti užtikrinta aukšta darbo drausmė, maksimalus dėmesys pacientams, kultūringas aptarnavimas:

1.6.1. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.

1.6.2. Įstaigos patalpose draudžiama rūkyti.

1.6.3. Įstaigoje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.

1.6.4. Įstaigos patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.

1.6.5. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris.

1.6.6. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie betarpiškai jame dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tą daryti nurodo padalinio vadovas arba įstaigos direktorius.

1.7. Darbuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijų, su kuriomis jie supažindinami prieš pradedant darbą, reikalavimų.

1.8. Už vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai.

1.9. Už vidaus darbo tvarkos taisyklių nevykdymą darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis.

II.Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka

2.1. Į įstaigą kreipiasi pacientai prisirašę prie gydymo įstaigos.

2.2. Paciento registracija prasideda registratūroje, pateikus asmens dokumentą, vaiko gimimo liudijimą.

2.3. Pas  gydytojus galima registracija telefonu:  56 274

2.4.Registracijos tvarka pas  gydytojus yra sekanti:

2.4.1. “Be eilės registruojami:

                                           - asmenys turintys ,

- kūdikiai iki 3 mėn.,

- skubios med.pagalbos atveju,

- karščiuojantys asmenys (t. virš 38 C ).

2.4.2..”Bendra eilė” registruojami:

-    sergantys lėtiniais susirgimais,

-    nėščios moterys,

- konsultacijoms dėl įvairių sveikatos sutrikimų,

- profilaktiniams patikrinimams,

- įvairių pažymų gavimo atvejais.

2.5. Pas gydytoją odontologą pacientai registruojami tą pačią dieną.

2.6.Patekimo pas gydytoją tvarka:

2.6.1. Ligoniai, užsiregistravę “Be eilės”, pas gydytoją patenka laike 30 min.

2.6.2. Ligoniai užsiregistravę “Bendra eile”, pas gydytoją patenka pagal “priėmimo pas gydytoją taloną” ( F-025-4a ) nurodytą laiką. Laiko intervalas gali būti 1-1,5 valandos.

2.6.3. Ligoniai „su danties skausmu“ patenka pas gydytoją odontologą tą pačią dieną, pagal papildomą taloną ( F025-4a ). Kur nėra nurodytas priėmimo pas gydytoją laikas, jie prisilaiko ligonių eiliškumo.

2.6.5. Pacientai į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių ( toliau tekste “skyrius” ) patenka, turėdami šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, antrojo lygio gydytojų  arba soc.globos darbuotojo siuntimą.

2.6.6. Pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicines pagalba, skyriuje priimami ištisą parą be siuntimo.

2.6.7. Stacionarizuojant ligonius, tam skirtoje patalpoje, atliekama sanitarinė apžiūra, apšvarinimas, perrengiami ligoninės rūbais, užpildoma ligos istorija, užregistruojams stacionarizavimo žurnale.

III. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka

3.1. Teisę į nemokamas paslaugas turi asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, atvykę iš ES šalių, turintys E formos pažymą.

3.2. Nemokamų paslaugų teikimo įstaigoje esminės sąlygos:

3.2.1. Paciento teisė pasirinkti bet kurią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją dėl nemokamų paslaugų suteikimo.

3.2.2. Būtinoji med. pagalba teikiama nemokamai visiems gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomu sveikatos draudimu ir į jo gyvenamą vietą, prisirašymą prie gydymo įstaigos. Užsienio piliečiams, asmenims be pilietybės, neapdraustiems sveikatos draudimu, įstaiga teikia tik būtinąją med.pagalbą Vyriausybės nustatyta tvarka, jei kitaip nenustato LR tarptautinės sutartys.

3.3.Pacientui apsilankius įstaigoje ar jį lankant namuose, gydytojas teikia šias nemokamas paslaugas, numatytas LR SAM įsakymais:

                                                                 - surenka anamnezę,

                                                                 - apžiūri ligonį, ir nustato preliminarinę diagnozę;

                                                                 - atlieka tyrimus ( kraujo, šlapimo, EKG, gliukzės kiekį                                         kraujuje, plaučių Ro“ gr., išskyrus prof.patikrinimo metu ).

                                                                 - nustato klinikinę diagnozę;

                                                                 - skiria ir kontroliuoja gydymą;

                                                                 - pataria, sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos klausimais bei atlieka sveikatos profilaktinius patikrinimus;

                                                                 - išrašomi vaistai;

                                                                 - tvarkoma medicininė dokumentacija;

                                                                 - atliekamos imunizacijos paslaugos ( pagal SAM patvirtintą skiepų kalendorių );

                                                                 - nukreipia pagal indikacija specialistų k-jai.

3.4. Pacientams, kurie gydosi skyriuje suteikiamos sekančios nemokamos paslaugos:

                      3.4.1. diagnostinės procedūros:

- ligonio apžiūra,

-  klinikinis ištyrimas ( atliekami laboratoriniai tyrimai).

                      3.4.2. gydymo procedūros:

                                                                 - medikamentinės,

                                                                 - fizioterapinės.

3.5. Jei minėti tyrimai pacientui neatlikti prieš guldant į skyrių, tai jie atliekami pirmąją stacionarizavimo dieną.

3.6. Gydymo ir slaugos procedūros pradedamos taikyti pirmąją paciento astigulimo į skyrių dieną.

IV. Pacientų teisės ir pareigos

4.1. Teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą

4.1.1. Kiekvienam pacientui  suteikiama kokybiška sveikatos priežiūra, nevaržant jų teisių dėl  lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

4.1.2. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus,  atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

4.1.3.Pacientams teikiamos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

4.1.4. Skyriuje besigydantiems ligoniams, turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos preižiūra. Gydytojai ir slaugytojos turi gerbti pacientų asmens privatumą. 

4.2. Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą

4.2.1. Pacientui sveikatos priežiūra prieinama ir  šios teisės įgyvendinimo sąlygas nustato LR įstatymai ir kiti teisės aktai.

4.2.2.Būtinoji med.pagalba pacientui  suteikiama neatidėliotinai. Jeigu pacientui nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją med.pagalbą arba jei sveikatos priežiūros įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios med.pagalbos suteikti negali, ji informuoja apie tai pacientą ir užtikrina, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau, būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Būtinosios med.pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato SAM ( 2004m.balandžio 8d. įsakymas Nr.V-208 ).

4.3.Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos priežiūros įstaigą

4.3.1. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą.

4.3.2. Ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymuose nurodytais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.

 4.4.Teisė į informaciją

4.4.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.

4.4.2. Pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos.

4.4.3. Pacientas gali supažindinti su sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytomis paciento teisėmis ir pareigomis. Jis turi teisę gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.

4.4.4. Paciento pageidavimu  pateikiama ligos istorija, ambulatorinė kortelė ar kiti  medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje.

4.4.5. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų jo ligos istorijoje prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, ar paciento pageidavimas pagrįstas, sprendžia įstaigos gydytojų konsultacinė komisija.

4.4.6. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.

                      4.5.Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo

4.5.1. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas.

4.5.2. Kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu.

4.5.3. Prieš prašant  sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas  įrašoma į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų, dėl kurių nesudaryta sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose.

4.5.4. Draudžiama paguldyti į skyrių pacientą be jo sutikimo, o neveiksnų asmenį be jo įstatyminių atstovų sutikimo.

4.5.5. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas  taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydyti klausimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ligos istorijoje. 

4.5.6. Pacientui mirus, įstaigos darbuotojai privalo nevėliau kaip per dvylika valandų pranešti apie tai jo šeimos nariams arba prieš mirtį nurodytiems asmenims.

4.5.7. Įstaiga garantuoja mirusiojo kūno nemokamą apsaugą, bet neilgiau kaip dvi paras, po to kreipiasi į miesto arba kaimo seniūniją, dėl mirusiojo laidojimo valstybės lėšomis.

4.5.8. Skyriuje gulintis pacientas privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių, tausoti ir tvarkingai naudotis skyriaus inventoriumi, energetiniais resursais, neatsargiais veiksmais ar netyčia nesukelti pavojaus savo ir kitų asmenų sveikatai, gyvybei, materialinėms vertybėms.

V. Ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimų tvarka

5. 1. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreiptis į įstaigos vadovą. Įstaigos vadovas ar jo pareigas einantis asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 5 dienas privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus. Klausimo nepavykus išspręsti, skundo tyrimas organizuojamas pagal vidaus medicininio audito nuostatus, vykdant neplaninio audito užduotį.

5.2. Nepatenkintas rezultatais, pacientas (jo atstovas) ar skyriuje gulintis ligonis,  gali kreiptis į įstaigos steigėją Kelmės rajono savivaldybę, į valstybės institucijas, kurios pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją arba į teismą.

5.3.Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato  Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.

VI. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie sveikatos būklę teikimo tvarka

6.1. Visa informacija apie pacientą yra laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir sveikatos apsaugos ministro tvirtinami teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą.  Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiamsvaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

6.2. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija pacientui  pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant.

6.3. Skyriuje besigydančio paciento artimieji jam sutikus, turi teisę į informaciją apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio gydymo tyrimo duomenis, kurią jiems suteikia gydantis gydytojas ar skyriaus vedėjas.

VII. Ligos istorijų, kitų dokumentų išrašų išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka

7.1. Pacientas ar jo artimieji, jam sutikus, turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos ligonio asmens sveikatos ar ligos istorijos ir kitų dokumentų kopijos.

7.2. Ligos istorijos, asmens sveikatos istorijos ir kitų dokumentų išrašai išduodami gydančio gydytojo arba skyriaus vedėjo nemokamai, kai pacientas siunčiamas konsultacijai arba gydytis į kitas sveikatos priežiūros įstaigas.

7.3. Juridiniams asmenims dokumentų koipjos ar išrašai išduodami arba siunčiami paštu nemokamai, pagal raštišką užklausimą duominančiu klausimu.

 

VIII. Įstaigos administracijos ir kitų pagalbinių tarnybų darbo laikas

8.1.Įstaigos darbo pradžia darbo dienomis 7.00 - 18.00 val. Šeštadieniais: 9.00-  12.00 val.

8.2. Įstaigos administracija dirba: I-V nuo 8.00 – 17.00 val.

8.3. Po darbo valandų ir švenčių dienomis į skyrių, esant reikalui, budinčiojo med.personalo kviečiamas gydytojas, kuris budi pagal nustatytą grafiką.

8.4. Skyriaus slaugytojos dirba pamainomis ištisą parą.

8.5. Ligoniai lankomi nuo 11.00 val. iki 13.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 18.00val. Išimtinais atvejais, leidžiama artimą ligonį lankyti ir nelankymo valandomis. Vienu metu ligonį leidžiama lankyti ne daugiau kaip dviems lankytojams. Nuo 14.00 val. iki 16.00 val. skyriuje ramybės valandos. Tuo laiku ligonių lankymas draudžiamas. Esant infekcinių ligų pavojui, skyriuje skelbiamas karantinas. Jo metu ligonių lankymas ribojamas arba draudžiamas.

8.6.Patekti į įstaigos patalpas nedarbo metu galima, kreipiantis į Tytuvėnų palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus personalą.

 

 

IX. Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų norminių dokumentų nuostatos.

9.1. Darbų saugą vykdo įstaigos vadovas ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, sutinkamai su žmonių saugos įstatymu, darbų saugą reglamentuojančiomis instrukcijomis ir kitais dokumentais.

 

 

 

 

 

 

X. Pacientų turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų regsitravimo bei saugojimo tvarka

10.1.Paciento turimų dirbinių ir brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų saugojimui nepriimame.

10.2. Paguldžius pacientą į skyrių, jo asmeniniai daiktai, drabužiai, avalynė priimami saugoti į skyriaus sandėlį, prieš tai surašius daiktų sąrašą.

10.2.1. Ypač vertingi daiktai saugojimui nepriimami.

10.2.2. Atskirais atvejais, kai nėra lydinčiųjų asmenų, o pacientas yra sunkioje sveikatos būklėje, vertingi jo daiktai priimami apsaugai, sudarius jų sąrašą, dalyvaujant skyriuje dirbančiam personalui: gydytojui ir slaugytojai.

 

XI.Baigiamieji nuostatai

11.1.Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įstaigos darbuotojams.

11.2.Visi darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ( prieš pasirašant darbo sutartį, darbuotojas susipažįsta su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis  ir pasirašo darbo sutartyje )  ir skelbiamos viešai matomoje vietoje.

11.3.Nepageidajantys dirbti taisyklėmis nustatyta tvarka darbuotojai tuojau turi apie tai pranešti raštu įstaigos vadovui.

   

Mūsų kontaktai

map J. Basanavičiaus g. 6, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.

map Ambulatorija: (8 427) 56274

map Registratūra: (8 656) 69101

map Ligoninė: (8 427) 56276

map info @ tytuvenupspc.lt

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje.